علیرضا و فاطمه قائدی

پایگاه رسمی

عنوان: دوره آموزشی داستان نویسی مقدماتی

محل برگزاری: مرکز آفرینشهای ادبی قلمستان

زمان: