علیرضا و فاطمه قائدی

پایگاه رسمی

.

نام فیلمنامه: هرگز به آنها اعتماد نکن!

نویسنده: علیرضا قائدی، فاطمه قائدی

.

ژانر: درام، تاریخی، پورتره

موضوع: مبارزات جنوب

موضوع: قاجار

.