علیرضا و فاطمه قائدی

پایگاه رسمی

.

نام کتاب: جانی؛ دوست خوب همه

نویسنده: علیرضا قائدی، فاطمه قائدی

.

موضوع: داستان فارسی

موضوع: محمد علی شاهمرادی

موضوع: داستان دفاع مقدس

.

انتشارات ستارگان درخشان

.

شابک: 8-83-6887-600-978