علیرضا و فاطمه قائدی

پایگاه رسمی

.

نام کتاب: تب تند تبریز

نویسنده: علیرضا قائدی، فاطمه قائدی

.

موضوع: داستان فارسی

موضوع: قائم مقام فراهانی

موضوع: داستان تاریخی

.

انتشارات امیرکبیر

.

شابک: 9-360-303-964-978