علیرضا و فاطمه قائدی

پایگاه رسمی

.

نام کتاب: همیشه پیش من می ماند!

نویسنده: علیرضا قائدی، فاطمه قائدی

.

موضوع: داستان فارسی

موضوع: شهید یداله تقی یار

موضوع: دفاع مقدس

.

انتشارات ستارگان درخشان

.

شابک: 8-712-688-600-978