علیرضا و فاطمه قائدی

پایگاه رسمی

.

نام کتاب: کوچه های باران

نویسنده: فاطمه قائدی

.

موضوع: داستان فارسی

موضوع: خرمشهر

موضوع: جنگ ایران و عراق

.

انتشارات امیرکبیر

.

شابک: 9-538-303-964-978