علیرضا و فاطمه قائدی

پایگاه رسمی

.

نام کتاب: دلیر دلوار

نویسنده: فاطمه قائدی

.

موضوع: داستان فارسی

موضوع: رئیس علی دلواری

موضوع: داستان تاریخی

.

انتشارات امیرکبیر

.

شابک: 6-360-303-964-978